Kvkk Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Kişisel verilerin korunması amacı ile 8 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve Şirketimizce kanunun yürürlüğünden önceki dönemde de büyük önem arz eden kişisel verilerin korunması konuları ile ilgili 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ “Veri Sorumlusunun aydınlatma Yükümlüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilinçle sahip olduğumuz verilerin Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem veriyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. olarak ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla kişisel verilerinizin kanunun emredici sınırları çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması

KVKK’nun 4. Maddesi aşağıdaki gibidir:

(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş., KVKK’nun 4. maddesi uyarınca, kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı “şeffaflık” ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine bilgilendirmede bulunur. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük kurallarını esas alır. Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın, veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet verecek şekilde kullanılmaması ilkesini esas alır. İşlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Kişisel verileri meşru ve hukuka uygun olarak toplar ve işler. Kişisel verileri, yürütmekte olduğu faaliyetleriyle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler. Kişisel Verileri işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesini esas alır. İşlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre dahilinde muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, süreyi işleme amacının gerçekleşmesi ile sınırlı olmak kaydı ile yasal mevzuat kapsamında belirler. Süre bittiğinde, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren yasal bir zorunluluk yoksa, mevzuata uygun şekilde siler, ortadan kaldırır veya anonim hale getirir.

Veri Sorumlusu Ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. tarafından Yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Veri sorumlusu: BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A. Ş.
Ticaret Sicil No: 132410-5
Mersis No: 0179101321900001
Adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Metrocity A Blok Apt. No:171A/22 Şişli/İSTANBUL

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

Kişisel verileriniz genel müdürlüğümüz ve ilgili birimlerimiz tarafından, internet veya elektronik işlem platformu gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilir. Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. temini kapsamında erişim kayıtlarının yönetimi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 • Şirket ve ilgili kurumlarımız tarafından temlik alınan banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında bilgi verilmesi,
 • Varlık Yönetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulması,
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından temlik alınan bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş alacaklarının takibi ve tahsili için gerekliliklerin yerine getirilmesi kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş Tarafından Toplanan Kişisel Verilen Ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Hususu

Boğaziçi Varlık tarafından, müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel veriler, varlık yönetimi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyet konusu ve sunulan hizmetlere ilişkin olarak tabi olunan yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi amaçları başta olmak üzere; Boğaziçi Varlık ’ın insan kaynakları (İK) politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Boğaziçi Varlık ’ın İK politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi, Boğaziçi Varlık ’ın ve Boğaziçi Varlık ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçlarıyla; Boğaziçi Varlık tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Boğaziçi Varlık tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonların yürütülmesi, Boğaziçi Varlık ’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Boğaziçi Varlık tarafından yürütülen satın alma operasyonları, takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması, Amaçları dahilinde –Mevzuat (Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK, SGK, SPK ve sair mevzuat), BDDK, TBB Risk Merkezi, KKB, TCMB, SPK, MASAK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, SGK, BAKANLIKLAR, YARGI MERCİLERİ ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme 4 yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan/ işlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla; Boğaziçi Varlık ’ın, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, Boğaziçi Varlık ’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı ya da hizmet almayı planladığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, FKB, Hazine Müsteşarlığı, SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, zorunlu olması halinde muhabir banka veya faktoring şirketleri ile yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri ile bu konuda diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile ayrıca açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları şirketimize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler şirketimiz tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun un 11. Maddesi uyarınca söz konusu haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak, daha fazla bilgi edinmek, talep ve şikayetlerinizi iletmek için kimliğinizi ispat edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya “[email protected]” posta adresimizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.